Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://malopolska.ohp.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-11.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. wyróżnienie odnośników.

Wyłączenia:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 15.10.2020 r. są dostępne.
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-15

Data aktualizacji deklaracji: 2023-12-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Małopolska Wojewódzka Komenda OHP

E-mail osoby kontaktowej: malopolska@ohp.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 12 633 07 06

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: BIURORZECZNIKA@BRPO.GOV.PL

Telefon organu odwoławczego: Infolinia: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, al. J. Słowackiego 44, 30-018 Kraków. Lokalizacja: obiekt położony jest w obrębie ulic: Słowackiego, Mazowieckiej, Lubelskiej i Śląskiej.

Obiekt składa się z jednego budynku oraz podwórza wewnętrznego: budynek ma - 4 kondygnacje, podpiwniczony; podwórze wewnętrzne – bez możliwości wjazdu.

Wejście do budynku znajduje się od al. Słowackiego 44 – dostępne są schody lecz bez pochylni umożliwiającej dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim na poziom parteru  budynku.

Na parterze znajduje się winda do potrzeb osób niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa).

Nie każda kondygnacja posiada windę, żadna nie posiada platformy, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani online.

Na terenie MWK  OHP nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość pozostawienia samochodu na terenie strefy płatnego parkowania  wyznaczonej przy ul. Śląskiej , Lubelskiej i Mazowieckiej.

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Do siedziby MWK OHP można dojechać: autobusem – przystanek znajduje się kilkadziesiąt metrów od wejścia do siedziby MWK OHP przy al. Słowackiego (nazwa przystanku „Nowy Kleparz”)

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

583130