Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

Treść

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nadała Ochotniczym Hufcom Pracy status instytucji rynku pracy.OHP świadczą podstawowe usługi rynku pracy,jakimi są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia z zakresu umiejetności poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe. Wymienione usługi realizowane są w jednostkach organizacyjnych rynku pracy działających pod nadzorem Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Ich oferta, jest odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie środowiska młodzieży na konkretne usługi w zakresie rynku pracy. Ogólnopolski zasięg, profesjonalna kadra, dobrze wyposażone jednostki gwarantują wysoką jakość i standard usług z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży jest ponad powiatową jednostką organizacyjną Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy realizującą zadania określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 5 art.12 pkt 5) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. nr 155, poz. 920) utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu:

 • promocji zatrudnienia, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej młodzieży,
 • świadczenia usług z zakresu umiejętności zawodowych i pozazawodowych – w celu wyrównywania szans młodzieży na rynku pracy,
 • merytorycznego wsparcia jednostek OHP funkcjonujących na przypisanym jej terenie w zakresie problematyki rynku pracy,
 • kreowania i organizowania współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy,
 • upowszechniania informacji o prowadzonej działalności w ramach funkcjonujących systemów teleinformatycznych m.in. Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży,
 • promowania wizerunku OHP jako doświadczonej instytucji działającej kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży.

W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży OHP
w szczególności:

 1. Prowadzą pośrednictwo pracy oraz organizują zatrudnienie dla młodzieży do 25 r.ż
 2. Prowadzą poradnictwo zawodowe dla młodzieży
 3. Inicjują projekty, międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży
 4. Realizują szkolenia zawodowe zgodnie z diagnozą potrzeb pracodawców z lokalnego rynku pracy
 5. Refundują koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Powyższe zadania są realizowane przez:

 1. Młodzieżowe Biura Pracy
 2. Mobilne Centra Informacji Zawodowej
 3. Młodzieżowe Centra Kariery
 4. Zespół ds. refundacji
 5. Specjalistów ds. programów
 6. Specjalistów ds. rozwoju zawodowego

 
Na terenie województwa małopolskiego funkcjonują 3 CEiPM:
 
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - KRAKÓW
Dyrektor - Magdalena Pilawska
adres: 30-702 Kraków, ul. Lipowa 3
tel./fax. 12 257 11 80
e-mail: ceipm.krakow@ohp.pl
 
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - NOWY SĄCZ
Dyrektor - Agata Fołta
adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Rejtana 18
tel./fax. 18 444 31 52
e-mail: ceipm.nsacz@ohp.pl

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - TARNÓW
Dyrektor - Adam Potempa
adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27
tel./fax. 14 621-95-64, 14 621-95-65, fax.14 626-49-99
e-mail: ceipm.tarnow@ohp.pl

446110