Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Kształcenie w jednostkach OHP

Treść

 Kształcenie w jednostkach OHP

 

Misją Ochotniczych Hufców Pracy jest między innymi wychowywanie i kształcenie młodzieży, której start życiowy utrudniają bariery i zagrożenia współczesnej rzeczywistości. Zalicza się do nich zaniedbanie wychowawcze, trudną sytuację materialną, zagrożenie patologią.

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Swoją ofertę kierujemy do młodzieży wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc naukę z pracą zarobkową.

Uczestnicy Małopolskiej WK OHP mogą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w następujących placówkach i formach kształcenia:

- Szkoła podstawowa z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII

- Szkoła branżowa I-go stopnia

Młodzieży zamiejscowej oferujemy możliwość zamieszkania w internatach (bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie) Ośrodków Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu, Trzebini i Lanckoronie.

Kształcenie ogólne realizowane jest w szkołach publicznych. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników) albo w warsztatach OHP. Nauka zawodu trwa trzy lata (w zależności od programu nauczania). Przygotowanie do wykonywania określonej pracy trwa do ukończenia przez uczestnika OHP szkoły, nie dłużej jednak niż  22 miesiące. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I-go stopnia umożliwia podjęcie dalszej edukacji np. na poziomie szkoły średniej.

Korzyściami wynikającymi z wyboru kształcenia w ramach OHP jest otrzymanie przez uczestnika:

 - pomocy w wyborze zawodu (doradcy zawodowi OHP badają predyspozycje każdej osoby oraz doradzają jej wybór zawodu),

- pomocy w wyborze pracodawcy oraz przy podpisaniu umowy o pracę (pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP) w charakterze młodocianego pracownika, co zapewnia mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie,

-ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania różnych zainteresowań.

Uczestnicy OHP oraz ich opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy, który z ramienia OHP śledzi przebieg jego edukacji pomagając ją  zaplanować i zrealizować.

 

 

447374