Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Refundacja

Treść

KOMUNIKAT

 

PRACODAWCO!!!

Informujemy, że z dniem 1 września 2023 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w zakresie wysokości stawek wynagrodzeń. Od dnia 1 września br., wysokość stawek wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom będzie wyglądała następująco:

- nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 7% w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W związku z powyższym pracodawcy, którzy zawarli umowy o refundację przed 01 września br., będą mogli starać się o aneksowanie tych umów ze względu na zmianę wysokości stawek. W tym celu należy złożyć do właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o aneksowanie umowy lub umów zawartych przed powyższym terminem wraz z aktualnym oświadczeniem lub zaświadczeniem o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat (rok bieżący i 2 lata wstecz).

TERMINY składania wniosków o aneks:

- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od dnia 1 września 2023 r.

- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację po 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył wniosek (np.: wniosek zostanie złożony 5 października, to umowa będzie aneksowana od dnia 1 listopada).

 

Wniosek o aneks do zawartej umowy refundacyjnej w zakresie wysokości wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis


Przypominamy, że zgodnie z zapisem w umowie o refundację wynagrodzeń (…) refundacja z Funduszu Pracy będzie dokonywana do wysokości środków przyznanych na dany rok kalendarzowy.

Dlatego też, po wyczerpaniu środków w bieżącym roku kalendarzowym, płatności będą realizowane w kolejnym roku z nowego planu.

 

 Informacje dla Pracodawcy

Pracodawca, z którym zostaje zawarta umowa o refundację, zgodnie  z ustawą o RODO, zobowiązany jest przekazać klauzule dot. przetwarzania danych osobowych osobom, których dotyczą:  KLAUZULE pozostają u Pracodawcy

Pracodawca otrzyma poniższe oświadczenie wraz z umową refundacyjną i dopiero po podpisaniu umowy zobowiązany jest odesłać dokumenty do CEiPM 


Pracodawca, który ubiega się o dokonanie refundacji za miesiące objęte zwolnieniem z opłat składek wobec ZUS powinien dołączyć oświadczenie oraz informację z ZUS potwierdzającą to zwolnienie. 

OŚWIADCZENIE

w przypadku:

- zwolnienia  z opłaty składek ZUS – we wniosku z rozliczeniem finansowym należy ująć wyłącznie kwoty netto, 
- częściowego zwolnienia z opłaty składek ZUS - we wniosku z rozliczeniem finansowym należy ująć kwoty netto wypłaconego wynagrodzenia oraz część naliczonych składek ZUS, 
- odroczenie płatności składek ZUS - wniosek z rozliczeniem finansowym, należy złożyć dopiero w momencie opłacenia składek  wraz z dowodem opłacenia. 


Prosimy o rzetelne i dokładne sporządzanie wniosków składanych do CEiPM, gdyż każda pomyłka skutkuje wezwaniem do uzupełnienia wniosku i wydłuża czas do uzyskania refundacji oraz zawarcia umowy o refundację młodocianych pracowników.

 

Wniosek o zawarcie umowy refundacyjnej:

 

- Wniosek o zawarcie umowy o refundacje

- Wniosek o zawarcie umowy o refundacje (PDF)

Do wniosku o zawarcie umowy refundacyjnej należy dołączyć umowę/y o pracę z pracownikiem/ami młodociany/mi

- Przykład wypełniania wniosku o zawarcie umowy refundacyjnej (PDF)

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 

- Wykaz identyfikatorów gmin

- Umowa z pracownikiem młodocianym

- Umowa z pracownikiem młodocianym od 1 września 2023
- Przykład wypełniania umowy z pracownikiem młodocianym

 

Wniosek finansowy o zwrot kosztów:

 

- Wniosek o wypłatę refundacji- rozliczenie finansowe 

- Przykład wypełnienia druków wniosku finansowego
- Stawki refundacyjne od 01.09.2023 r. 

- ZUS od 1 lutego 2012
- Upoważnienie do dokonywania korekt na wnioskach finansowych 
-Oświadczenie o zmianie danych firmy 

 

Rozporządzenia prawne:

Ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z uwzględnieniem wykazu zawodów obowiązujących w danym województwie.

Szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1581.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przyjmuje i rozpatruje wnioski o zawarcie umowy refundacyjnej składane przez pracodawców lub instytucje ich zrzeszające. Na ich podstawie sporządzana jest umowa refundacyjna, a w dalszej kolejności dokonywany jest zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń.   

 

- Rozporządzenie MPiPS z 25 czerwca 2014 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1581

- Rozporządzenie RM z dnia 29 marca 2010 Dz U Nr 53 poz 311

- Rozporzadzenie RM z 16 grudnia 2010 Dz U Nr 254 poz 1704

- Rozporządzenie RM z 24 października 2014 r. Dz. U. z 2014 nr 1543

- Rozporządzenie RM z dnia 28 maja 1996 r.  Dz. U. Nr 60 poz. 278 (w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania)

- Rozporządzenie RM z 16 sierpnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1641 

- Rozporządzenie RM z dnia 13 sierpnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1636 (zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 244 poz. 1626 (w sprawie praktycznej nauki zawodu)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. Dz. U. z 2017r. poz. 1644 (w sprawie praktycznej nauki zawodu)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. DZ. U. poz. 391 (w sprawie praktycznej nauki zawodu)

 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 r. DZ. U. poz. 644 (zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021, poz. 1100)

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach slużących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

- UCHWAŁA Nr 711/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 15 maja 2023 r.

 

KOMUNIKATY DO PRACODAWCÓW !!!

UWAGA PRACODAWCY!


Informujemy, że z dniem 15 listopada 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.10.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 07.11.2014 r. poz.1543). W związku z powyższym do wniosku o zawarcie umowy o refundację należy załączyć nowy druk „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”.

 

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie przypomina o konieczności składania wniosków finansowych w terminach uzgodnionych w umowie o refundację. Niedotrzymanie w/w terminu może skutkować brakiem wypłaty środków finansowych oraz jednym z powodów rozwiązania umowy o refundację.

 
KOMUNIKAT NR 1

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 r. zostało podpisane nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2020r. poz. 1581). Zmienia się również kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co będzie związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem.

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie przypomina, że wnioski o zawarcie umowy o refundacje na dany rok kalendarzowy można składać w Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

Powyższy termin  nie obowiązuje pracodawcy, który:
a) zatrudniania młodocianego pracownika, dokształcającego się w formach pozaszkolnych (§ 3 ust. 7 rozporządzenia);
b) zatrudniania młodocianego pracownika w celu kontynuowania nauki zawodu w związku
z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu w § 3 ust. 9:

 

  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
  • orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego.
  • zmiany miejsca zamieszkania lub innej  przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy

 

W powyższych przypadkach wniosek o zawarcie umowy należy złożyć do 20 dnia każdego miesiąca.
Umowy o refundację są zawierane z pracodawcami na okres od dnia, w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe u danego pracodawcy - zgodnie z umową o pracę - do dnia zakończenia przygotowania zawodowego - zgodnie z programem.
Prosimy wszystkich pracodawców składających wnioski o zawarcie umowy o refundację o wpisywanie uaktualnionego numeru PKD


KOMUNIKAT NR 2

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w terminie do 7 i 20 dnia każdego miesiąca lub w szczególnych przypadkach w innych terminach wyznaczonych przez Komendę Główną składa wnioski o przydział środków z Funduszu Pracy na refundację, na podstawie poprawnych wniosków finansowych zaakceptowanych do wypłaty. Środki pieniężne są przekazywane na wskazane przez pracodawcę konto po otrzymaniu środków z Komendy Głównej, co ma miejsce do 11 i 24 dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy wskazane terminy przekazywania środków przypadają w dni wolne od pracy, przelewy będą wykonywane w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych.
 

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr KG.ZR.021.10.2020 Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców pracy z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad realizacji refundacji (…)

 

KOMUNIKAT NR 3

Pracodawca jest zobowiązany informować Komendę Wojewódzką OHP za pośrednictwem CEiPM o wszelkich zmianach w danych określonych we wniosku o zawarcie umowy o refundację, tj. danych firmy, numerze konta bankowego, zwolnieniach pracowników młodocianych o czym mówi § 3 powyższej umowy. Informacje te powinny zostać przekazane na piśmie.

I.       CO ZROBIĆ ŻEBY ZAWRZEĆ UMOWĘ O REFUNDACJĘ?
II.     JAK SIĘ ROZLICZYĆ?
 

Wnioski o refundację w poszczególnych powiatach woj. małopolskiego przyjmują nw. jednostki Ochotniczych Hufców Pracy:    

1. CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - KRAKÓW
30-702 Kraków , ul. Lipowa 3 (budynek C, piętro I, pok. 111)


tel:  (12) 262 88 49

e-mail: refundacje.krakow@onet.pl

Godziny przyjmowania stron:
wtorek, środa, piątek  9.00 - 14.00
poniedziałek, czwartek - dzień wewnętrzny

 

Pracownik ds. refundacji:

- Elżbieta Pichórz

- Izabela Kierpacz

- Aneta Wójcik

- Marietta Piszczek


 

Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
- krakowski ziemski i grodzki
- chrzanowski
- miechowski
- myślenicki (bez gm.Lubień)
- olkuski
- oświęcimski
- proszowicki
- suski
- wadowicki
- wielicki

2. CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - NOWY SĄCZ
33-300 Nowy Sącz, ul. Rejtana 18

tel./fax. 18 444 31 52 w. 39

e-mail: refundacje.nsacz@ohp.pl 

Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek  9.00 - 14.00
czwartek - dzień wewnętrzny

Pracownik ds. refundacji:

- Irena Baziak-Sroka
- Agnieszka Klimek
- Ewa Konstanty
- Piotr Stec
- Karolina Potoczek

Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
- nowosądecki
- gorlicki
- gmina Lubień( w powiecie myślenickim)
- limanowski
- nowotarski
- tatrzański

3. CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - TARNÓW
33-100 Tarnów , ul. Mościckiego 27

tel. 14 621-95-64 /65 , tel./fax 14 626-49-99 

e-mail: refundacje.tarnow@ohp.pl

Godziny przyjmowania stron:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9.00 - 14.00
czwartek - dzień wewnętrzny

 

Pracownik ds. refundacji:


- Iwona Gierlach
- Magdalena Potempa

Centrum przyjmuje wnioski z powiatów:
- tarnowski
- bocheński
- brzeski
- dąbrowski

446111