Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Wolontariat w MWK OHP

Treść

Wolontariat w MWK OHP

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wraz z jednostkami organizacyjnymi realizuje program "Wolontariat w OHP" i zaprasza chętne osoby do współpracy.
Program polega na prowadzeniu przez wolontariuszy różnorodnych form wsparcia dla młodzieży - dzieleniu  się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z różnych dziedzin.
Poszukujemy osób do pomocy przy prowadzeniu warsztatów i spotkań z młodzieżą, realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleń, udzielaniu porad zawodowych, organizowaniu seminariów, konferencji, targów pracy, pracach organizacyjno-biurowych, promocji działalności naszych jednostek.

Działania przeprowadzane przez wolontariuszy mogą dotyczyć następującej problematyki:

 • zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym podczas których młodzież nabywa umiejętności interpersonalne z zakresu asertywności, komunikacji, negocjacji, przekazu informacji, pracy zespołowej, np. zajęcia organizowane w formie gier i zabaw edukacyjnych, warsztatów psychologicznych z możliwością rozwiązywania testów psychologicznych mających na celu poznanie siebie,
 • zajęcia z zakresu informatyki obejmujące nabycie umiejętności obsługi poszczególnych programów komputerowych, a także Internetu i posługiwania się innymi technikami i źródłami pozyskiwania informacji,
 • zajęcia poświęcone rozwojowi umiejętności z zakresu nauki języków obcych,
 • zajęcia z zakresu zasad projektowania, fotografii, grafiki - w tym komputerowej,
 • zajęcia dotyczące etyki zawodowej, psychologii społecznej,
 • zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania,
 • zajęcia z zakresu dziennikarstwa i funkcjonowania mediów,
 • pomoc w nauce dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej - zajęcia indywidualne lub w grupach m.in. z angielskiego, matematyki, chemii,
 • spotkania ze specjalistami np. w zakresie prawa, ekonomii, zdrowia, kosmetyki, wizerunku,
 • spotkania o charakterze integracyjnym, na których wolontariusze wyrażają swoje opinie i spostrzeżenia na temat świadczonych usług.
   

Korzyści dla wolontariusza:

 • możliwość zdobycia pierwszych udokumentowanych doświadczeń zawodowych, które mogą być przydatne w poszukiwaniu pracy,
 • możliwość rozwoju swoich pasji,
 • możliwość samorealizacji,
 • nabycie dodatkowych umiejętności.


Oferujemy elastyczny czas realizacji zadań, umowę o wolontariacie, zaświadczenie o czasie i zakresie wykonywanych przez wolontariusza prac.

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego.

Jeżeli wolontariusz jest w posiadaniu dyplomu, bądź innego formalnego zaświadczenia o posiadaniu określonych kwalifikacji, powinien je przedstawić. Jeśli natomiast nie posiada dyplomu bądź stosownych zaświadczeń, konieczne jest, aby w inny sposób udokumentował swoje kwalifikacje, np. poprzez przedstawienie własnych prac, wykonanie prezentacji w obecności kierownika jednostki, itp.

Zaświadczenia, czy też udokumentowanie swoich umiejętności nie jest konieczne w przypadku, gdy wolontariusz chce się zaangażować przy pracach organizacyjnych, biurowych - zatem nie mających charakteru przekazywania wiedzy dla młodzieży.

Jeżeli wolontariusz posiada zaświadczenie o uprawnieniach do pracy pedagogicznej, należy to zaświadczenie załączyć, a jeśli nie posiada – zajęcia zostaną przeprowadzone pod nadzorem kierownika jednostki, bądź osoby wskazanej przez kierownika jednostki.

Program jest zgodny z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z poźn. zm.).

Osoby do kontaktu:

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - KRAKÓW
Dyrektor - Małgorzata Lipińska 
adres: 30-018 Kraków, Al. Słowackiego 44
tel./fax: 12 633-23-88,
e-mail: ceipm.krakow@ohp.pl

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - NOWY SĄCZ
Dyrektor - Agata Fołta
adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Rejtana 18
tel./fax: 18 441-35-87,
e-mail: ceipm.nsacz@ohp.pl

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY - TARNÓW
Dyrektor - Adam Potempa
adres: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 27
tel./fax: 14 621-95-64 , 14 621-95-65, fax.14 626-49-99
e-mail:ceipm.tarnow@ohp.pl

 

102509