Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Współpraca międzynarodowa

Treść

 

  Małopolska Wojewódzka Komenda OHP realizuje programy dla młodzieży i kadry wychowawczej, korzystając z funduszy takich organizacji i instytucji jak Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), Program „Młodzież w działaniu”, program „Leonardo da Vinci” czy Fundusz Wyszehradzki. Programy kierowane do młodzieży mają na celu poznanie przez nich innych krajów i kultur, sprzyjają przezwyciężaniu barier i stereotypów, pomagając odnaleźć się w zjednoczonej Europie. Część z naszych przedsięwzięć ma charakter praktyk zawodowych poza granicami kraju. Projekty kierowane do kadry wychowawczej OHP mają na celu pogłębienie wiedzy i nabywanie nowych kompetencji w pracy wychowawczej z młodzieżą.

Realizację wszystkich projektów koordynuje i nadzoruje Zespół ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej Małopolskiej WK OHP.
 

  

PROJEKTY REALIZOWANE W 2012 ROKU:

PROJEKTY REALIZOWANE W 2013 ROKU:

PROJEKTY REALIZOWANE W 2014 ROKU:

PROJEKTY REALIZOWANE W 2015 ROKU:

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2016 ROKU:

 

 

„Re-engaging young people with Educational Barriers”
Projekt finansowany z programu Erasmus +

Co powinniśmy robić w celu włączania młodych ludzi do systemu edukacji? Czy problemy z tym związane są takie same we wszystkich krajach UE? Jak z inkluzją społeczną radzą sobie różne kraje? I wreszcie, czy istnieją dobre praktyki, które można zastosować w różnych systemach edukacyjnych? Na te, oraz na inne pytania dotyczące strategii włączania i inkluzji społecznej postanowili odpowiedzieć organizatorzy międzynarodowego seminarium „Re-engaging young people with educational barriers”, które odbyło się w Glasgow w Szkocji w dniach 5-7 czerwca 2016 r. Po sesji zapoznawczej organizatorzy zorganizowali wizytę studyjną w jednej z największych szkół w Europie - Holyrood RC Secondary School w Glasgow, gdzie uczestnicy zostali zaznajomieni ze szkockim systemem edukacji oraz problemami i wyzwaniami w codziennej pracy z dziećmi reprezentującymi wszystkie rasy, wyznania i narodowości. W spotkaniu w Holyrood RC Secondary School udział wzięły wolontariuszki EVS, które opowiedziały o możliwościach, jakie daje program Erasmus + w obszarze włączenia społecznego. Część spotkania prowadzona była przez przedstawicielkę stowarzyszenia „Binding the gap”, które swoją działalnością wspomaga lokalne szkoły w organizowaniu lekcji wyrównawczych, wycieczek, programów tematycznych i lokalnych projektów poświęconych m.in. adaptacji w nowej szkole i klasie, rozwojowi pasji i zainteresowań, wspomaganiu w wyrównaniu zaległości edukacyjnych, integracji młodzieży. Po wizycie studyjnej uczestnicy – w różnych grupach – dyskutowali na temat dobrych praktyk, jakie zaobserwowali podczas wizyty i takich, które są stosowane w macierzystej instytucji, a które mogłyby być zastosowane w innych krajach. Spotkanie zostało zakończone giełdą partnerów, podczas której uczestnicy mieli możliwość bliższego poznania siebie i instytucji, jakie reprezentowali, a następnie wspólnego przygotowania fiszek projektowych. W seminarium Małopolską WK OHP reprezentowała Katarzyna Krzysztofik. Rezultatem nawiązanych partnerstw będą wnioski o dofinansowanie programów wymian młodzieżowych w 2017 roku.

Podpis: Wizyta w Holyrood RC Secondary School
Zdjęcie: Katarzyna Krzysztofik
 


 

 

„WaLZ - Welt als Lernen für meine Zukunft”
Projekt finansowany z programu IdA – Integration durch Austausch

 

W dniu 4 czerwca 2016 r. końca realizacji dobiegły staże dla uczestników z Niemiec, realizowane przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP wraz z organizacją low-tec gemeinnützige Arbeitsmarktförderungsgesellschaft Düren mbH z siedzibą w Nadrenii Północnej – Westfalii w ramach projektu „WaLZ - Welt als Lernen für meine Zukunft“. Projekt, dofinansowany w ramach programu IdA - Integration durch Austausch przewiduje organizację praktyk zawodowych dla młodych Niemców (zarejestrowanych w niemieckich urzędach pracy) w różnych krajach Unii Europejskiej – w przypadku projektu WalZ jest to Polska i Hiszpania. Głównym celem projektu jest nabycie przez młodych ludzi kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy w swoim kraju ojczystym, oraz poznanie różnic kulturowych i różnic w warunkach życia i pracy w obu krajach. Po intensywnym przygotowaniu językowo-kulturowym obejmującym również kurs języka polskiego uczestnicy projektu, wraz z dwoma opiekunami przyjechali do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, gdzie zostali zakwaterowani na cały okres projektu. Praktyki trwały dwa miesiące – od 4 kwietnia do 3 czerwca 2016 r., i realizowane były w zakładach pracy na terenie Lanckorony, Wadowic i okolicznych miejscowości. Młodzi ludzie odbywali praktyki w zakładzie stolarskim, w hurtowni, drukarni, świetlicy dla dzieci, ale również i w domu pomocy społecznej, muzeum i centrum informacji turystycznej. Mimo początkowych trudności związanych z zaaklimatyzowaniem się w nowych warunkach i barierą językową 11 z 12 uczestników pozytywnie zakończyło praktykę uzyskując nowe kwalifikacje, potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami EuroPass.W celu poznania przez uczestników naszego kraju opiekunowie grup zorganizowali liczne wycieczki, m. in. do Zakopanego, Krakowa oraz Warszawy. Młodzież z Niemiec spędzała również czas z rówieśnikami z Polski, wychowankami OHP z OSiW w Lanckoronie podczas wspólnych ognisk i kolacji. Wolny czas urozmaicały także spacery po malowniczej Lanckoronie oraz zajęcia sportowe  na powietrzu.Kolejne grupy uczestników z Niemiec przyjadą na staże do Polski w latach 2017 i 2018, planowane są również wizyty studyjne w Polsce i w Niemczech oraz wysłanie uczestników z Polski na podobne praktyki zagraniczne.
 


 

 

„Challenge for young generation”
Projekt finansowany z programu Erasmus +

Współczesna Europa boryka się z różnymi problemami – jednym z nich jest problem migracji i uchodźstwa. Okazuje się, że niewiele młodych ludzi do końca uświadamia sobie ten problem oraz nie wie, czy i jakie działania może podejmować. Parlament młodych ludzi ze Starej Lubovni zdając sobie sprawę z takiego stanu rzeczy przygotował wraz z Centrum Wolnego Czasu więc projekt pod nazwą „Challenge for young generation”, na który uzyskał dofinansowanie z programu Erasmus+.
Podczas wymiany młodzieżowej w Starej Lubovni w dniach 12-20 lutego 2016 r. młodzi ludzie ze Słowacji, Czech i Polski wzięli udział w warsztatach, dyskusjach i pogadankach mających przybliżyć im ten temat. Uczestnicy dyskutowali o wartościach leżących u podstawy Unii Europejskiej, obecności imigrantów w ich krajach, inkluzji – czyli włączania grup i osób mniej uprzywilejowanych do życia społecznego. Uzupełnieniem programu były wieczory narodowe - składały się one z prezentacji kraju, jego kultury i zwyczajów przygotowanej według pomysłu i koncepcji samych uczestników wraz z degustacją tradycyjnych potraw. Ciekawy temat oraz atrakcyjny program sprawiły, że uczestnicy z 6-33 ŚHP wrócili do kraju zadowoleni i pełni nowych wrażeń.

 

Podpis: Uczestnicy wymiany
Zdjęcie: Krzysztof Noga


 

„Visegrad Tour”
Projekt finansowany z Funduszu Wyszehradzkiego

 

W sobotę, 6 lutego 2016 r., w budynku Osiedlowego Domu Kultury w Nowym Sączu we współpracy z OHP oraz Pałacem Młodzieży i pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny odbył się gościnny koncert grupy niepełnosprawnych Węgrów, podopiecznych stowarzyszenia "Never Give Up". Celem projektu oraz trzech koncertów, organizowanych przez stowarzyszenie na Słowacji, Polsce i w Czechach było pokazanie, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem w realizacji planów i marzeń, a wzajemna życzliwość i zrozumienie są niezwykle ważne w codziennym życiu. Stowarzyszenie stawia sobie za cel wybudowanie domu dla osób niepełnosprawnych, a koncert stanowił część promocji tego pomysłu.Wzruszający i radosny program artystyczny zakończył się wspólnymi tańcami i śpiewem.Po wspólnym koncercie zespół z Węgier udał się do ośrodka w Barcicach, gdzie goście obejrzeli prezentację na temat kultury i historii regionu sądeckiego. W dniu 7 lutego młodzież z Węgier wyjechała do Czech, gdzie odbył się kolejny koncert oraz spotkanie z grupą czeską.


Podpis: koncert młodych Węgrów
Zdjęcie: Leszek Olech
 


 

„Staże dla ślusarzy w Niemczech – część II”
Projekt finansowany z programu Erasmus +

 

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP była realizatorem projektu „Staże dla ślusarzy w Niemczech – część II”. Projekt ten, finansowany z programu Erasmus+ Akcja 1 – Mobilność Edukacyjna był już kolejnym projektem realizowanym przez Małopolską WK OHP na rzecz młodzieży uczącej się w zawodzie ślusarz – w latach 2013 i 2014 realizowano projekt „Staże dla ślusarzy w Niemczech” w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wyniku którego 20 uczestników OHP zdobyło nową wiedzę i doświadczenia zawodowe. Większość z osób uczestniczących w tym projekcie posiada obecnie stałą pracę lub kontynuuje kształcenie.

W obecnej edycji projektu wsparciem objęto 30 młodych ludzi, uczniów 2 i 3 klas ZSZ. Młodzi ludzie, po przygotowaniu kulturowo-językowym, obejmującym kurs języka niemieckiego, zajęcia historyczno-kulturowe oraz zajęcia z doradcą zawodowym wyjechali na 3-tygodniowe praktyki zawodowe do bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą. Praktyki odbywały się w grupach 10-osobowych. Program praktyk został dopasowany każdorazowo do potrzeb i umiejętności poszczególnych grup, by uczestnicy mieli szansę poznać jak najwięcej nowych metod i technik pracy. Jednym z naszych nadrzędnych celów było, by młodzież poprawiła nie tylko umiejętności zawodowe, ale również i społeczne poprzez nieustanny kontakt z obcym językiem i nieco odmienną kulturą.

Trzecia i ostatnia grupa uczestników wyjechała na staż w dniu 17 stycznia 2016 r. Staż rozpoczął się kolejnego dnia roboczego. Podczas kolejnych trzech tygodni młodzi ludzie doskonalili posiadane umiejętności praktyczne wykonując dwa projekty: ich zadaniem było stworzenie zasuwki oraz imadła maszynowego. Konieczność samodzielnego stworzenia dwóch przedmiotów była doskonałą okazją do stosowania wielu poznanych do tej pory metod w praktyce. W dni wolne od pracy młodzież zwiedzała Niemcy, odbywając m.in. wycieczkę do Muzeum Techniki w Berlinie i zwiedzając stolicę Niemiec. Staż zakończył się w dniu 5 lutego 2015 r., a dzień później uczestnicy wrócili do swoich domów.

Partnerem projektu jest Zespół Szkół Zawodowych „Praktyk” z siedzibą w Wielogłowach k. Nowego Sącza oraz firma „Wiśniowski”.

 

Podpis: uczestnicy z trzeciej grupy na praktykach zawodowych
Fot. Marta Gębala
  

 

 

 

188435