Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Obudź swój potencjał YEI

Treść


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

 

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w maju 2017 r. zakończyła realizację projektu „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ-YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników objętych wsparciem, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz możliwości zatrudnienia w trakcie trwania projektu, efektem czego będzie zmniejszenie stosunkowo wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Wsparciem w ramach projektu będzie objętych 200 osób pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i nieszkolących w tym osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego, uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestnikami projektu było 200 osób z terenów województwa małopolskiego w wieku 18- 24 lata które nie pracują, nie uczą się, nie posiadają kwalifikacji zawodowych, posiadają zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy.

Formami wsparcia były:

·        indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,

·        indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,

·        kursy zawodowe,

·        kursy języka angielskiego,

·        podstawowy kurs komputerowy i ECDL,

·        kurs prawa jazdy kat. B,

·        kurs przedsiębiorczości,

·        warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,

·        3 MIESIĘCZNE staże zawodowe.

Dodatkowymi formami wsparcia było:

·        objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem zdrowotnym,

·        wyżywienie w trakcie  zajęć szkoleniowych,

·        dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia w ramach projektu,

·        stypendium szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych,

·        stypendium stażowe dla uczestników odbywających staż zawodowy,

·        refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Jednostki realizujące projekt:  

·        CEiPM Tarnów – 20 uczestników, 2 grupy;

·        MCK Brzesko – 20 uczestników, 2 grupy;

·        MCK Bochnia – 20 uczestników, 2 grupy;

·        OSZ Andrychów – 20 uczestników, 2 grupy;

·        OSZ Kraków – 20 uczestników, 2 grupy;

·        MCK Chrzanów – 20 uczestników, 2 grupy;

·        CEiPM Nowy Sącz – 20 uczestników, 2 grupy;

·        OSZ Gorlice – 20 uczestników, 2 grupy;

·        MCK Mszana Dolna – 20 uczestników, 2 grupy;

·        MCK Krynica – Zdrój – 20 uczestników, 2 grupy.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

 

Relacja z przebiegu projektu

Harmonogram

507579