Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Hufce Pracy

Treść

 

 Hufiec Pracy (HP) jest podstawową jednostką OHP, zabezpieczającą standardowe minimum usług dla młodzieży w zakresie wychowania, resocjalizacji, profilaktyki oraz edukacji.

 I. Cele i zadania jednostek określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy. Są to między innymi:

1. Zadania w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży:
- diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczyni młodzieży zaniedbanej wychowawczo i wymagającej specjalnej troski, niedostosowanej społecznie, opóźnionej w cyklu kształcenia lub nierealizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
- zapewnienie uczestnikom OHP warunków do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego;
- zapewnienie młodzieży warunków do podwyższania kwalifikacji  ogólnych i zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcenie do kształcenia ustawicznego;
- opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych na rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem;
- realizacja kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub opiekunami;
- promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej OHP w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną;
- badanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP, w szczególności przez zbieranie informacji o losach wychowanków OHP.

2. Zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży:
- nawiązywanie współpracy z pracodawcami i organizacjami zrzeszając pracodawców w celu pozyskiwania ofert pracy dla uczniów,
- przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy,
- podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących wychowaniu w procesie pracy.


II. Partnerzy wspomagający realizację zadań:

-  środowisko rodzinne,
-  szeroko rozumiane środowisko lokalne, w tym:
• władze lokalne, samorządowe,
• placówki oświatowe, pomocowe,
• pracodawcy na lokalnym rynku pracy,
• instytucje i organizacje zajmujące się problematyką społeczną, zagadnieniami rynku pracy, pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i inni.


III.  Działalność  Hufców Pracy:

Opiekuńczo - wychowawcza w stosunku do młodzieży, w tym:
 

- opieka i wychowanie profilaktyczno - resocjalizujące, poprzez realizację odpowiednich programów z zakresu:
▪ wdrażania wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego,
▪ kształtowania właściwego stosunku do nauki i pracy,
▪ podnoszenia poziomu kultury osobistej,
▪ przygotowania do życia w rodzinie,
▪ rozbudzania i rozwijania pozytywnych społecznie zainteresowań,
- pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, pomoc  
  w nauce szkolnej, organizowanie czasu wolnego i wypoczynku oraz pomoc materialna
  w uzasadnionych przypadkach,
- modyfikacja postaw uczestników albo dominujących albo wadliwie zintegrowanych
  prowadzona  zgodnie ze strategiami wychowania resocjalizującego.

Poradnictwo rodzinne, w tym w szczególności:

- oddziaływanie pedagogiczne na rodzinę wychowanka i pomoc w rozwiązywaniu
  problemów wychowawczych i życiowych oraz w utrzymaniu więzi emocjonalnej
  z dorastającym młodym człowiekiem,
- prowadzenie działalności pedagogicznej w oparciu o pełne rozpoznanie każdej sprawy wychowanka, jego   rodziny z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych,       
- stała, okresowa lub doraźna pomoc i doradztwo pedagogiczne rodzinom wychowanków i młodzieży  zgłaszającej się do Hufca.

Organizacja kształcenia, w tym:

- pomoc młodzieży w uzyskiwaniu przygotowania zawodowego i podwyższaniu wiedzy
  ogólnej i zawodowej.

Przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży, w tym w szczególności:

- zapoznanie z aktywnymi formami poszukiwania pracy i nauka efektywnych zachowań
  na  rynku  pracy,
- dostarczanie niezbędnej wiedzy z zakresu rynku pracy i zjawisk na nim zachodzących,
  umożliwiającej przystosowanie się do rzeczywistości społeczno-gospodarczej,
- organizowanie zatrudnienia młodzieży w celu przygotowania zawodowego.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym, m.in.:
- poszukiwanie na lokalnym rynku pracodawców i sponsorów działań podejmowanych
  w ramach pracy hufca,
- współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz innymi
   instytucjami i organizacjami istotnymi dla realizacji zadań hufca,
- interwencje w sprawach wychowanka i jego rodziny w odpowiednich instytucjach,
   zakładach pracy i organizacjach społecznych.
    

IV. Tryb kierowania i warunki przyjęcia uczestnika do Hufca.

1. Wnioski o przyjęcie mogą kierować m.in.: kuratorzy, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, pedagodzy szkolni, rodzice, opiekunowie oraz samodzielnie młodzież (za zgodą rodziców), jak również pracownicy pomocy społecznej, policji, terenowi pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

2. Uczestnik może być przyjęty do placówki po spełnieniu następujących warunków:
- zadeklarowaniu woli pobytu w określonej jednostce,
- złożeniu niezbędnych dokumentów,
- zadeklarowaniu kontynuowania kształcenia ogólnego,
- zawarciu z zaproponowanym przez OHP zakładem pracy indywidualnej umowy
  o pracę w celu przygotowania zawodowego,
- dobrowolnym zobowiązaniu się do przestrzegania zasad organizacyjnych
  i regulaminu  jednostki.

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do placówki zobowiązany jest do złożenia
    następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy,
- podanie o przyjęcie ze zgodą rodziców,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
- świadectwo ukończenia gimnazjum,
- zaświadczenie lekarskie o przydatności do pracy w wybranym zawodzie
- 3 zdjęcia

 

Hufce Pracy Małopolskiej WK OHP:

 

 1. 6-2 HUFIEC PRACY
w Niepołomicach
Komendant Hufca: Anna Rogowicz
Adres: 32-005 Niepołomice ul. Bocheńska 26
tel. 12 385 82 18, e-mail: hp6-2@ohp.pl
Godziny pracy: 7:30 - 15:30

 

2.  6-5 HUFIEC PRACY
w Krakowie
Komendant Hufca: Agnieszka Jędrzejek
Adres: 31-977 Kraków, os. Szkolne 19
tel. 12 644 78 39, e-mail: hp6-5@ohp.pl
Godziny pracy: 8:00 - 18:00

 

3. 6-6 HUFIEC PRACY
w Proszowicach
Komendant Hufca: Anna Nowicka
Adres: 32-100 Proszowice ul. Krakowska 11
tel. 12  653 41 41, e-mail: hp6-6@ohp.pl
Godziny pracy: 7:30 - 15:30

Grupa wychowawcza w Miechowie 
Wychowawca: Katarzyna Kosińska 
Adres: ul. Sienkiewicza 25, 32- 200 Miechów
tel. 41 382 11 89
Godziny pracy:  pon: 8-16, wt-pt: 7-15
 

4. 6-8 HUFIEC PRACY
w Krakowie
Komendant Hufca: Lucyna Jezioro
Adres: 30-363 Kraków, Al. Skrzyneckiego 12
Budynek warsztatów szkolnych pokój 9 i 10
tel. 12 656 24 60, e-mail: hp6-8@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45
 

5.  6-10 HUFIEC PRACY 
w Myślenicach
Komendant Hufca: Bożena Batko
Adres: 32-400 Myślenice, ul. Średniawskiego 32
tel. 12 274-26-00, e-mail: hp6-10@ohp.pl
Godziny pracy: 7:30 - 15:30

 

6. 6-11 HUFIEC PRACY
w Wadowicach
p. o. Komendant Hufca: Dorota Paździora
Adres: 34-100 Wadowice ul. Kochanowskiego 3
tel. 33 823 38 68 w. 27, e-mail: hp6-11@ohp.pl
Godziny pracy: 7:00 - 15:00


GRUPA WYCHOWAWCZA
w Makowie Podhalańskim
Adres: 34-220 Maków Podhalański ul. Kościuszki 5

 

7. 6-17 HUFIEC PRACY
w Oświęcimiu
Komendant Hufca: Anna Turbańska
Adres: 32-600 Oświęcim ul. Dąbrowskiego 15
tel. 500 183 320, e-mail: hp6-17@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45

 

8. 6-18 HUFIEC PRACY
w Kętach
Komendant Hufca: Małgorzata Szatan
Adres: 32-650 Kęty ul. Sobieskiego 16
tel. 33 484 18 64, e-mail: hp6-18@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 – 15:45

 

9. 6-24 HUFIEC PRACY
w Dąbrowie Tarnowskiej
Komendant Hufca: Grażyna Kochanek
Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Piłsudskiego 33
tel. 14 657 85 85, e-mail: hp6-24@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 – 15:45

 

10. 6-25 HUFIEC PRACY
w Bochni
Komendant Hufca: Renata Pastuszak
Adres: 32-700 Bochnia ul. Wojska Polskiego 1
tel. 14 611 20 68, e-mail: hp6-25@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45 - 15:45

 


11. 6-32 HUFIEC PRACY
w Limanowej
p. o. Komendant Hufca: Łucja Filipiak
Adres: 34-600 Limanowa ul. Jana Pawła II 19
tel. 18 337-33-52, e-mail: hp6-32@ohp.pl
Godziny pracy: 7:45-15:45

 


12.  6-34 HUFIEC PRACY
w Starym Sączu
Komendant Hufca: Marian Potoniec
Adres: 33-340 Stary Sącz, ul. Krakowska 26
tel. 18 448 29 07, e-mail: hp6-34@ohp.pl
Godziny pracy: 8:00 - 18:00

 

 

 13.  6-36 HUFIEC PRACY
w Skomielnej Białej
Komendant Hufca: Marta Augustyn
Adres: 32-434, Skomielna Biała 13
tel. 18 268-71-34, e-mail: hp6-36@ohp.pl
Godziny pracy: 8:00 - 19:00
 

 

 

 14.  6-38 HUFIEC PRACY 
w Gorlicach
Komendant Hufca: Grzegorz Tumidajewicz
Adres: 38- 300 Gorlice, ul. Rzeźnicza 10
tel. 18  352-05-23, e-mail: hp6-38@ohp.pl
Godziny pracy: 8:00 - 16:00

446108