Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Treść

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania (OSiW) jest jednostką organizacyjną Wojewódzkiej Komendy OHP o charakterze stacjonarnym -  zapewnia całodobową opiekę kształcącej się młodzieży, realizującą zadania OHP w zakresie wychowania, opieki, resocjalizacji, kształcenia i rynku pracy. Uczestnikami ośrodków może być również młodzież nie korzystająca z miejsc stacjonarnych w obiekcie. 

I. Cele i zadania Ośrodka Szkolenia i Wychowania
Celem działalności Ośrodka  jest stworzenie młodemu pokoleniu równych szans na drodze do pełnej integracji społeczno – zawodowej, eliminowanie barier wynikających  z dotychczasowej sytuacji rodzinnej, edukacyjnej i środowiskowej młodzieży. Następnie poprzez wychowanie, resocjalizację, profilaktykę, stworzenie warunków do uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych. Wśród tych celów priorytetem jest wyrównanie dotychczasowych deficytów edukacyjnych, kształtowanie postaw prospołecznych, udzielenie pomocy psychologicznej, stworzenie warunków do osobistego rozwoju i samorealizacji.

Najważniejsze zadania OSiW mieszczą się w podstawowych obszarach działalności OHP i są to m.in.:

1. Zadania w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży:
- diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczyni młodzieży zaniedbanej wychowawczo i wymagającej specjalnej troski, niedostosowanej społecznie, opóźnionej w cyklu kształcenia lub nierealizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
- zapewnienie uczestnikom OHP warunków do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego;
- zapewnienie młodzieży warunków do podwyższania kwalifikacji  ogólnych i zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcenie do kształcenia ustawicznego;
- opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych na rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem;
- realizacja kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub opiekunami;
- promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej OHP w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną;
- badanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP, w szczególności przez zbieranie informacji o losach wychowanków OHP.

2. Zadania w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży:
- nawiązywanie współpracy z pracodawcami i organizacjami zrzeszając pracodawców w celu pozyskiwania ofert pracy dla uczniów,
- przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy,
- podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących wychowaniu w procesie pracy.

3. Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych.II. Partnerzy wspomagający realizację zadań Ośrodka:

1. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników,
2. Inne jednostki organizacyjne OHP,
3. Władze samorządowe, administracyjne, Kuratorium Oświaty i placówki oświatowe,
4. Pracodawcy i organizacje pracodawców,
5. Instytucje zajmujące się problematyką rynku pracy, w tym urzędy pracy,
6. Lokalne instytucje opieki społecznej,
7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne,
8. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
9. Sądy, Kuratorzy sądowi i Policja.

III. Kształcenie ogólne i zawodowe:

Kształcenie ogólne i zawodowe jest organizowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Praktyczne przygotowanie zawodowe dla uczestników Ośrodka odbywa się w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych.
Planowanie procesu dydaktycznego, procesu produkcji, rozliczanie i prowadzenie dokumentacji określają wytyczne do organizacji i funkcjonowania warsztatów szkoleniowych opracowane przez Komendę Główną OHP.

 

Ośrodki Szkolenia i Wychowania w Małopolskiej WK OHP:

1. 6-1 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA NOWY SĄCZ

Kierownik Ośrodka: Danuta Romanek
adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Rejtana 18
tel. 18 441 47 87, fax. 18 444 30 45, e-mail: osiw.nowysacz@ohp.pl

2. 6-4 OŚRODEK SZKOLENIA i WYCHOWANIA TRZEBINIA

Kierownik Ośrodka: Bogusława Fedorowska
adres: 32-54 Trzebinia, ul. Lipcowa 50
tel. 32 612 13 77, fax. 612 23 69, e-mail: osiw.trzebinia@ohp.pl

 
3. 6-5 OŚRODEK SZKOLENIA i WYCHOWANIA LANCKORONA

Kierownik Ośrodka: Marcelina Tyrpa-Opyrchał
adres: 34-143 Lanckorona, ul. Krakowska 12
tel. 33 876 64 01, tel. 876 31 66, e-mail: osiw.lanckorona@ohp.pl

446109