Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Lanckorona

Treść

 6-5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie


Kierownik Marcelina Tyrpa - Opyrchał
Adres: 34-143 Lanckorona, ul. Krakowska 12
tel. 33 876 64 01, osiw.lanckorona@ohp.pl

www.malopolska.ohp.pl

 

Fot. 1 Budynek Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie 

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania jest jednostką organizacyjną Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy o charakterze stacjonarnym. Priorytetowymi celami działalności jest wyrównywanie deficytów edukacyjnych, kształtowanie postaw prospołecznych oraz stworzenie warunków do osobistego rozwoju i samorealizacji.  

Ośrodek kształci młodzież na poziomie:

• klasa VII i VIII Szkoły Podstawowej z przyuczeniem do zawodu kucharz i fryzjer

• praktyczna nauka zawodu dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie kucharz i fryzjer

 

Fot. 2 Warsztaty gastronomiczne

 

Fot. 3 Warsztaty fryzjerskie 

 

Fot. 4,5,6,7 Uczestnicy podczas praktycznej nauki zawodu

 

 

Uczestnicy są zatrudnieni na umowę o pracę, jako pracownicy młodociani i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Są także ubezpieczeniem zdrowotnym oraz pomocą socjalną ZFŚS.

Kadra ośrodka zapewnia młodzieży całodobową opiekę, realizując zadania Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie wychowania, opieki, resocjalizacji, kształcenia i rynku pracy. Celem działalności jest stworzenie młodzieży równych szans na drodze do dorosłości, poprzez eliminowanie barier wynikających z dotychczasowej sytuacji.  Młoda osoba zyskuje szansę na uzupełnienie wykształcenia i zdobycia kwalifikacji w sprzyjających warunkach. 

 

Ośrodek zapewnia uczestnikom nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, a także:

 

• możliwość korzystania z ogrodu, miejsca na ognisko, świetlicy, gier planszowych

i karcianych, sprzętu TV, x-box, sali gimnastycznej i boiska sportowego,

• wyjazdy do kina, teatru, na basen i lodowisko,

• rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań,

• uczestnictwo w imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, 

• udział w programach autorskich tworzonych przez wychowawców internatu.

 

Fot. 8,9,10,11,12  Uczestnicy podczas zajęć zorganizowanych

 

Wychowawcy realizują plany pracy, programy autorskie w oparciu o diagnozę możliwości i zainteresowań młodzieży, dlatego też wszystkie zajęcia dostostosowane są do potrzeb naszych wychowanków. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

447218