Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Akcja aktywizacja – YEI

Treść


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w sierpniu 2017 r. zakończyła realizację projektu „AKCJA AKTYWIZACJA - YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Celem głównym projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników w wieku 15 – 24 lata z grupy NEET, tj. pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i nieszkolących lub zaniedbujących obowiązek szkolny, w tym osoby niepełnosprawne poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Uczestnikami projektu było 190 osób z województwa małopolskiego, podzielonych na 3 grupy projektowe:

·    grupa IA – osoby w wieku 15-16 lat (40 osób), bierne zawodowo, zaniedbujące obowiązek szkolny,  znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, wykazujące słabe wyniki w nauce,

·     grupa IB – osoby w wieku 16-17 lat (20 osób), bierne zawodowo, nie posiadające lub posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, nie uczestniczące w żadnej formie kształcenia/szkolenia, posiadające wykształcenie gimnazjalne, posiadające opóźnienia w cyklu kształcenia,

·      grupa II – osoby w wieku 18-24 lata (130 osób), które nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się (tzw. grupa NEET), nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Formami wsparcia były:

·        indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (gr. IA, IB, II)

·        indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne (gr. IA, IB, II),

·        zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży (gr. IA, IB, II),

·        kursy języka angielskiego (IA),

·        warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych (gr. IA),

·        zakupy wyprawki edukacyjnej (gr. IA),

·        kwalifikacyjne kursy zawodowe + stypendium(gr. IB),

·        warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (gr. IB),

·        kursy komputerowe (gr. IB i II).

·        grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (gr. II),

·        kursy zawodowe (gr. II),

·        3 miesięczne staże zawodowe + stypendium (gr. II),

·        kurs prawa jazdy (gr .II).

 

Dodatkowymi formy wsparcia było:

  • objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • wyżywienie w trakcie zajęć szkoleniowych,
  • dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia w ramach projektu.

 

Jednostki realizujące projekt:

Grupa IA

·        HP Limanowa – 20 osób,

·        ŚHP Nowy Sącz – 10 osób,

·        HP Wadowice – 10 osób.

 

Grupa IB

·        HP Kraków – 20 osób.

 

Grupa II

·        HP Myślenice – 10 osób,

·        HP Proszowice – 10 osób,

·        HP Niepołomice – 10 osób,

·        HP Oświęcim – 10 osób,

·        HP Stary Sącz – 10 osób,

·        HP Skomielna Biała – 10 osób,

·        HP Gorlice – 10 osób,

·        OSiW Trzebinia – 10 osób,

·        MCK Miechów – 10 osób,

·        MCK Dabrowa Tarnowska – 10 osób,

·        PPP Limanowa – 10 osób,

·        PPP Proszowice – 10 osób,

·        PPP Klucze – 10 osób.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Relacja z przebiegu projektu

Harmonogram

 

507582