Przejdź do treści
Banner
Przejdź do stopki

Ochrona Danych Osobowych

Treść

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

klientów Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

w Krakowie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - "Rozporządzenie", informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, z siedzibą w Krakowie, al. J. Słowackiego 44, 30-018 Kraków.

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 12 633 07 06 lub adresem e-mail: malopolska@ohp.pl lub pisemnie na adres  siedziby Administratora wskazany w pkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka/podopiecznego  będą przetwarzane w celu wykonania zadań w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zakresie jej kształcenia i wychowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka/podopiecznego, mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz dane Pani/Pana dziecka/podopiecznego  mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

 

1. organom administracji państwowej, w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

2. osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom i współpracownikom, w celu realizacji/wykonywania obowiązków służbowych wynikających z ustawy,

 

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w OHP. W przypadku niezakwalifikowania kandydata do uczestnictwa w OHP, dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia akcji rekrutacyjnej. Po tym okresie kopie dokumentów zostaną zniszczone.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a po ustaniu okresu przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, prawo do żądania ich usunięcia.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, dotyczącą przetwarzania danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka/podopiecznego.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy przewidzianych przepisami prawa.

9. Dane osobowe przetwarzane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych i państw trzecich.

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

kandydatów do pracy w Małopolskiej Wojewódzkiej

Komendzie OHP

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - "Rozporządzenie", informujemy, że:

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Wojewódzka Komenda OHP, z siedzibą w Krakowie al. J. Słowackiego 44, 30-018 Kraków.

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 12 633 07 06 lub adresem e-mail: malopolska@ohp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Pani/Pana dane osobowe wskazane w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dodatkowe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pan/Pani wyraził/a wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, proszę nie umieszczać ich w swoich dokumentach.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, prawo do jej wycofania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia 2016/679.

 


Małopolska Wojewódzka Komenda OHP 

 

572627